Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Văn bản Công đoàn

Hoạt động của Tổ trưởng Công đoàn

Hoạt động của Tổ trưởng Công đoàn

Tìm hiểu những hoạt động của Tổ trưởng Công đoàn Khoa Công nghệ Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM trong hệ thống Công đoàn

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN  VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Luật số: 12/2012/QH13; CHƯƠNG II
QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN
VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Luật Công đoàn - những quy định chung

Luật Công đoàn - những quy định chung

Luật số: 12/2012/QH13;
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.