Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Quy định học vụ

CẤP CỨU NGƯỜI KHI BỊ ĐIỆN GIẬT

CẤP CỨU NGƯỜI KHI BỊ ĐIỆN GIẬT

Phổ biến các bước cấp cứu người khi bị điện giật

NỘI QUY AN TOÀN ĐIỆN TẠI CÁC PHÒNG THỰC HÀNH

NỘI QUY AN TOÀN ĐIỆN TẠI CÁC PHÒNG THỰC HÀNH

Áp dụng cho các phòng thực hành tại xưởng thực hành Khoa CN Điện -Điện tử

Quy định Vv Thi và Kiểm tra của HUFI

Quy định Vv Thi và Kiểm tra của HUFI

Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (sửa đổi và bổ sung 2017)

Quy chế Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

Quy chế Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành theo Quyết định số 1603/QĐ-DCT ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

1 2 > >>