HỘI CỰU SINH VIÊN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HUFI

         Thành lập ngày 20.11.2020, Hội cựu sinh viên Điện – Điện tử HUFI” là một tổ chức của cựu sinh viên trực thuộc Khoa Công nghệ Điện – Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, có quyết định thành lập của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Hội cựu sinh viên Điện – Điện tử HUFI” là một tổ chức của cựu sinh viên trực thuộc Khoa Công nghệ Điện – Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, có quyết định thành lập của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

         Hội thành lập với các tiêu chí:

1.      Tập hợp các thế hệ cựu sinh viên đã học tập và trưởng thành từ những ngày đầu mới thành lập Trường.

2.      Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa các thế hệ sinh viên.

3.      Làm cầu nối cho cựu sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Nhà trường.

4.      Tổ chức và tham gia các hoạt động hỗ trợ sinh viên đang theo học tại Trường.

5.      Tạo kênh truyền thông để cộng đồng biết đến ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đang đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

*   Hệ thống tổ chức của Hội cựu sinh viên điện – điện tử HUFI bao gồm: Cựu sinh viên và Ban liên lạc tại Khoa Công nghệ Điện – Điện tử.

 •         Danh sách các Hội viên được Khoa Công nghệ Điện – Điện tử sắp xếp và quản lý.  

  -         Ban chấp hành Hội cựu sinh viên Điện – Điện tử HUFI (gọi tắt BCH) là cơ quan điều hành các hoạt động của sinh viên, cựu sinh viên dưới sự quản lý của Khoa Công nghệ Điện -  Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

  -         BCH có nhiệm vụ cụ thể hóa hoạt động của Hội, báo cáo định kỳ công tác của Hội, có trách nhiệm giúp đỡ, theo dõi chỉ đạo và hỗ trợ các hoạt động của Hội. Khi hết nhiệm kỳ, BCH có trách nhiệm giới thiệu ứng viên cho nhiệm kỳ mới và triệu tập nhân sự cho nhiệm kỳ sau.

  -         Các thành viên trong BCH gồm:

  1.      Ông Lê Thành Tới                      Chức vụ Chủ tịch;

  2.      Ông Đỗ Văn Sĩ                            Chức vụ Phó Chủ tịch 1;

  3.      Ông Phạm Ngọc Điệp               Chức vụ Phó Chủ tịch 2;

  4.      Ông Nguyễn Phú Công            Chức vụ Ủy viên, Truyền thông;

  5.      Ông Ngô Hoàng Ấn                   Chức vụ Ủy viên, Thư ký;

  6.      Cùng với 5 Cựu Sinh Viên là ủy viên phụ trách giám sát tài chính và đối ngoại.