Hình ảnh các mô hình, máy móc, thiết bị tại phòng Thực hành PLC

PHÒNG THỰC HÀNH

PHÒNG THỰC HÀNH

PHÒNG THỰC HÀNH

PHÒNG THỰC HÀNH

PHÒNG THỰC HÀNH