Hình ảnh các mô hình, thiết bị tại phòng Thực hành 

PHÒNG THỰC HÀNH

PHÒNG THỰC HÀNH