CTĐT-Ngành-CNKT-Điện-Điện tử-Áp-dụng-từ 10DHLT.pdf

         Danh mục các môn học CTĐT hệ Đại học liên thông ngành CNKT Điện, Điện tử.pdf

               CTĐT_Đại học liên thông CNKT Điện, Điện tử_ 2018.pdf

               CTĐT_Đại học liên thông ngành CNKT Điện, Điện tử_2014.pdf