TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Về việc Tổ chức và hoạt động Hội cựu sinh viên Điện - Điện tử HUFI

 

Điều 1. Tên gọi: HỘI CỰU SINH VIÊN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HUFI

Điều 2. Mục tiêu:

1.      Tập hợp các thế hệ cựu sinh viên đã học tập và trưởng thành từ những ngày đầu mới thành lập Trường.

2.      Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa các thế hệ sinh viên.

3.      Làm cầu nối cho cựu sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Nhà trường.

4.      Tổ chức và tham gia các hoạt động hỗ trợ sinh viên đang theo học tại Trường.

5.      Tạo kênh truyền thông để cộng đồng biết đến ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đang đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Vị trí:

Hội cựu sinh viên Điện – Điện tử HUFI” là một tổ chức của cựu sinh viên trực thuộc Khoa Công nghệ Điện – Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, có quyết định thành lập của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Các Hoạt động:

1.      Tập hợp cựu sinh viên các khóa, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ những ngày đầu thành lập nhằm phục vụ việc trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau:

− Giữa các cựu sinh viên,

− Giữa các cựu sinh viên và Khoa, Trường,

− Giữa các cựu sinh viên và sinh viên đang học tại Trường.

2.      Hỗ trợ công tác giới thiệu về những ưu điểm mới của Nhà trường, các nghề đào tạo hiện tại trong Khoa.

3.      Giới thiệu các cá nhân - tập thể đã thành đạt trong lĩnh vực của Khoa, tạo động lực cho các Sinh viên đang học tại Trường.

4.      Hỗ trợ, phối hợp tổ chức ngày truyền thống 20/11, kỷ niệm ngày thành lập trường.

5.      Tham gia các ý kiến tư vấn, góp ý cho chiến lược phát triển và hoạt động của Nhà trường, ngành nghề và chương trình đào tạo của Nhà trường.

6.      Tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn giữa các cựu sinh viên với các sinh viên đang theo học tại Trường, tổ chức các buổi hướng nghiệp, giới thiệu ngành nghề cho sinh viên năm nhất và sinh viên năm cuối.

7.      Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các thể hệ sinh viên.

8.      Hỗ trợ giới thiệu thực tập tốt nghiệp, thực tập kỹ sư và tuyển dụng việc làm.

9.      Hỗ trợ tổ chức tham quan thực tế doanh nghiệp.

10. Vận động gây quỹ học bổng tài trợ cho sinh viên và tương tác hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên, cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các hoạt động cộng đồng.

11. Tăng cường các hoạt động đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo yêu cầu và nghiên cứu khoa học giữa Nhà trường với các địa phương, doanh nghiệp.

12.  Tạo sân chơi học thuật chuyên nghiệp, hỗ trợ chiến lược trong các cuộc thi học thuật (chẳng hạn như Robocon toàn quốc), đưa thương hiệu Khoa Công nghệ Điện – Điện tử của HUFI lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động:

Hội cựu sinh viên Điện – Điện tử HUFI hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, giao lưu kết nối, chia sẻ hỗ trợ và cùng phát triển.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức:

-         Hệ thống tổ chức của Hội cựu sinh viên điện – điện tử HUFI bao gồm: Cựu sinh viên và Ban liên lạc tại Khoa Công nghệ Điện – Điện tử.

-         Danh sách các Hội viên được Khoa Công nghệ Điện – Điện tử sắp xếp và quản lý.  

Điều 7. Ban Chấp hành:

-         Ban chấp hành Hội cựu sinh viên Điện – Điện tử HUFI (gọi tắt BCH) là cơ quan điều hành các hoạt động của sinh viên, cựu sinh viên dưới sự quản lý của Khoa Công nghệ Điện -  Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

-         BCH có nhiệm vụ cụ thể hóa hoạt động của Hội, báo cáo định kỳ công tác của Hội, có trách nhiệm giúp đỡ, theo dõi chỉ đạo và hỗ trợ các hoạt động của Hội. Khi hết nhiệm kỳ, BCH có trách nhiệm giới thiệu ứng viên cho nhiệm kỳ mới và triệu tập nhân sự cho nhiệm kỳ sau.

-         Các thành viên trong BCH gồm:

1.      Ông Lê Thành Tới                      Chức vụ Chủ tịch;

2.      Ông Đỗ Văn Sĩ                            Chức vụ Phó Chủ tịch 1;

3.      Ông Phạm Ngọc Điệp    Chức vụ Phó Chủ tịch 2;

4.      Ông Nguyễn Phú Công              Chức vụ Ủy viên, Truyền thông;

5.      Ông Ngô Hoàng Ấn                    Chức vụ Ủy viên, Thư ký;

6.      Cùng với 5 Cựu Sinh Viên là ủy viên phụ trách giám sát tài chính và đối ngoại.

-         BCH họp định kỳ 6 tháng/1 lần và họp đột xuất khi có yêu cầu.

-         Ban tài chính: vận động và theo dõi Quỹ hoạt động của BCH, vận động nguồn tài trợ cho các hoạt động của Hội và hỗ trợ sinh viên.

-         Ban liên lạc cựu sinh viên ở Khoa do Ban Truyền thông phụ trách.

-         Các thành viên trong BCH có nhiệm vụ phối hợp các bộ phận có liên quan thực hiện các nội dung công việc do BCH phân công theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên.

Điều 8. Ban cố vấn:

-         BCH mời một số Thầy Cô lãnh đạo khoa và các Thầy Cô giảng dạy lâu năm, có nhiều uy tín và các cựu  sinh viên có trải nghiệm trong các hội nghề khác làm cố vấn cho Hội cựu sinh viên Điện – Điện tử HUFI.

-         Danh sách Ban cố vấn do BCH xem xét và thông qua.

Điều 9. Thu chi tài chính:

-         Quỹ hoạt động của Hội do cựu sinh viên tự nguyện đóng góp (Hội phí hằng năm nếu có), nguồn tài trợ hợp pháp từ các cá nhân, doanh nghiệp.

-         Sử dụng kinh phí đúng mục đích, tuân thủ các quy định về tài chính của Nhà nước và quy định của BCH đã được thông qua.

-         Chủ tịch Hội được quyền quản l‎‎ý và phân phối chi tiêu theo kế hoạch tài chính đã được thông qua, dựa trên nguyên tắc công khai, rõ ràng và minh bạch.

-         Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính cho Ban chấp hành, Ban thường trực trong phiên họp định kỳ và Ban chủ nhiệm khoa.

Quy chế có hiệu lực từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Ban Chấp Hành nhất trí kiến nghị và được Hiệu trưởng phê duyệt mới có giá trị thi hành.