PHÒNG THỰC HÀNH

Hình ảnh các mô hình, máy móc, thiết bị tại phòng Thực hành