KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Hình ảnh các mô hình, thiết bị tại phòng Thực hành