Quy chế Đào tạo tín chi_Cao đẳng.doc
       CTĐT_CDCQ_CN KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ KHÓA 14,15,,16.pdf
       CTĐT_CDN_ĐIỆN CÔNG NGHIỆP_2017.pdf
       CTĐT_CDN_ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP_2017.pdf