Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Đào tạo

THÔNG BÁO_KH V/v Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

THÔNG BÁO_KH V/v Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

− Đối tượng tham dự: Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Công nghiệp
Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
− Có nguyện vọng tham gia “Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-
2023” tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 10DHTDH

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 10DHTDH

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA – HỌC KỲ 1 NĂM
HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO_Kế hoạch đăng ký học phần Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO_Kế hoạch đăng ký học phần Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023

Tất cả các Sinh viên các Hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường

THÔNG BÁO_KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO_KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Kế hoạch chung thực hiện khóa luận tốt nghiệp của Khoa, sinh viên phải đăng ký môn học Khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch của Trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN 2021

CTĐT áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2021

1 2 3 > >>