Quy-chế đào tạo trình độ Thạc sĩ_HUFI.pdf

                  CTĐT_Thạc sĩ - Kỹ thuật điện_2021-2024.pdf

                  CTĐT_Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện-K1_2019-2021.pdf